ZAKAT

 

ZAKAT

Harta yang Wajib Dizakati 

Macam-macam harta yang wajib dizakati ada 5:
1. Binatang ternak.
2. Barang berharga.
3. Hasil pertanian.
4. Buah-buahan.
5. Barang perniagaan,

Zakat Binatang Ternak 

Binatang ternak yang wajib dizakati ada 3 (tiga), yaitu: onta, sapi, dan kambing

1. Onta. 

Nisab dan Zakat Onta:

 • Nisab onta pertama: 5 ekor, zakatnya: 1 ekor kambing. 
 • Nisab kedua: 10 ekor, zakatnya: 2 ekor kambing. 
 • Nisab ketiga: 15 ekor, zakatnya: 3 ekor kambing. 
 • Nisab keempat: 20 ekor, zakatnya: 4 ekor kambing. 
 • Nisab kelima: 25 ekor, zakatnya: 1 ekor bintu makhad (Onta betina yang berumur 1 sampai 2 tahun). 
 • Nisab keenam: 36 ekor, zakatnya: 1 ekor bintulabun (Onta betina yang berumur 2 sampai 3 tahun). 
 • Nisab ketujuh: 46 ekor, zakatnya: 1 ekor hiqqan(Onta betina yang berumur 3 sampai 4 tahun) 
 • Nisab kedelapan: 61 ekor, zakatnya: 1 ekor jadza’ah (Onta betina yang berumur 4 sampai 5 tahun) 
 • Nisab kesembilan: 76 ekor, zakatnya: 2 ekor bintulabun. 
 • Nisab kesepulub 91 ekor, zakatnya: 2 ekor hiqqan. 
 • Nisab kesebelas: 121 ekor, zakatnya: 3 ekor bintulabun. Kemudian setiap kali tambah 40 ekor onta, zakatnya ditambah 1 ekor bintulabun, dan jika setiap kali tambah 50 ekor onta ditambah 1 ekor hiqqan.

 2. Sapi. 

Nisab Zakat Sapi:

 • Pertama kali nisab sapi, 30 ekor, zakatnya: 1 ekor tabi’(Sapi yang berumur 1 tahun). 
 • Kedua, 40, zakatnya: 1 ekor musinah (Sapi yang berumur 2 tahun). 

Penghitungan selanjutnya ditambahkan sesuai ketentuan di atas.

3. Kambing. 

Nisab Zakat Kambing:

 • Pertama kali nisabnya kambing: 40 ekor, zakatnya: 1 ekor kambing jadza’ah (Kambing yang berumur 1 tahun) atau 1 ekor kambing tsaniyah (Kambing yang berumur 2 tahun). 
 • Nisab kedua: 121 ekor kambing, zakatnya: 2 ekor kambing. 
 • Nisab ketiga: 201 ekor kambing, zakatnya: 3 ekor kambing. 
 • Nisab keempat: 400 ekor kambing, zakatnya: 4 ekor kambing. 
 • Kemudian, jika bertambah 100 ekor kambing, zakatnya ditambah 1 ekor kambing. 

Syarat wajib zakat binatang ternak ada 6: 

 1. Islam. 
 2. Merdeka. 
 3. Barang tersebut sempurna kepemilikannya. 
 4. Mencapai nisab. 
 5. Telah mencapal 1 tahun. 
 6. Digembalakan. 

Zakat Binatang yang Dimillki Bersama 

Binatang yang dimiliki 2 orang zakatnya sama seperti zakatnya binatang yang dimiliki perorangan, dengan ketentuan 7 syarat:
 1. .Kandangnya dijadikan satu.
 2. Dilepas pada suatu tempat yang sama.
 3. Digembalakan pada tempat yang sama. 
 4. Pejantannya sama. 
 5. Tempat minumnya sama. 
 6. Pekerja pemerah susunya sama. 
 7. Tempat memerah susunya sama. 

Zakat Barang Berharga 

Dasar hukum dalam hal kewajiban zakat barang-barang berharga adalah QS. at-Taubah ayat 35:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. at-Taubah: 35) 

Barang berharga yang wajib dizakati ada 2: 

 1. Emas. 
 2. Perak. 

Syarat wajib zakat barang berharga ada 5: 

 1. Islam. 
 2. Merdeka. 
 3. Barang tersebut sempurna kepemilikannya. 
 4. Mencapai nisab. 
 5. Telah mencapai 1 tahun. 

Nisab Emas 

Nisab emas adalah 20 mitsqal (1 mitsqal = 1 dinar 4,25 gram emas murni, jika 20 mitsqal, maka setara dengan (4,25 X 20) 85 gram emas murni), zakatnya: 2,5%, atau terhitung ½ (setengah) mitsqal. Jika jumlah emas yang dizakati lebih banyak, maka terhitung berikut kelipatannya.

Nisab Perak 

Nisab perak adalah 200 dirham, zakatnya 2,5%, atau terhitung 5 dirham. Jika jumlah perak yang dizakati banyak, maka terhitung berikut kelipatannya.
Dan tidak wajib dizakati perhiasan yang mubah digunakan (emas/perak yang dipakai sebagai perhiasan perempuan).

Zakat Hasil Pertanian 

Syarat wajib zakat hasil pertanian ada 3:
 1. Tanaman ditanam oleh manusia. 
 2. Tanaman yang ditanam merupakan makanan pokok yang menguatkan. 
 3. Mencapai nisab, adapun nisabnya 5 wasaq (. 

Zakat Hasil Buah-buahan 

Nisab pertanian dan buah-buahan adalah 5 wasaq. 5 wasaq setara dengan 1.600 ritl Irak, jika jumlahnya banyak, maka terhitung kelipatannya.
Adapun zakat yang wajib dikeluarkan:
 • Jika tanaman tersebut disiram dengan air hujan, maka zakatnya 10%. 
 • jika tanaman tersebut disirami dengan mesin atau air yang didapat dengan cara membayar, maka zakatnya 5 %. 

Buah-buahan yang wajib dizakati ada 2: 

 1. Kurma. 
 2. Anggur. 

Syarat wajib zakat buah-buahan ada 4: 

 1. Islam. 
 2. Merdeka. 
 3. Barang tersebut sempurna kepemilikannya. 
 4. Mencapai nisab. 

Zakat Perniagaan 

Hasil perniagaan dikalkulasi pada akhir tahun dengan harga pembeliannya (modal). Jika telah mencapai nisab, maka zakat yang dikeluarkan 2,5%.

Emas dan perak hasil tambang zakatnya 2,5%,, dikeluarkan seketika itu juga (tidak menunggu setahun). Jika emas dan perak tersebut didapat dari harta karun, maka zakatnya 1/5 (seperlima) atau 20%.

Syarat Zakat Perniagaan 

Adapun syarat wajib zakat barang  dagangan sama dengan syarat wajib zakat pada barang berharga  (yang sudah disebutkan sebelumnya).

ZAKAT FITRAH

Kewajiban Zakat Fitrah 

Kewajiban zakat fitrah ada 3:
 1. Islam. 
 2.  Dikeluarkan saat terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan. 
 3. Adanya kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan keluarganya. 

Ukuran Zakat Fitrah 

Seorang muslim wajib mengeluarkan zakat bagi dirinya sendiri, dan orang-orang muslim yang wajib dinafkahi sebanyak 1 sha’1 dan makanan pokok negerinya. Ukuran 1 sha’ sama dengan 5 1/3 (lima dan sepertiga) ritl Irak (jika dikonversi satuan gram, sama dengan 2751 gram (2,75 kg))

Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat 

Orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, sebagaimana yang disebutkan Allah swt. dalam firrnan-Nya yang mulia:

“Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang terbelit utang, untuk jalan Allah, untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.” (QS. at-Tau bah: 60)

Zakat diberikan kepada sebagian orang dan 8 golongan, tidak diperbolehkan diberikan kepada kurang dari 3 orang, kecuali kepada amil zakat (petugas pemungut zakat).

Orang-orang yang Tidak Boleh Menerima Zakat 

Berikut 5 golongari orang yang tidak boleh menerima zakat:
 1. Orang kaya atau pekerja yang tercukupi. 
 2. Hamba sahaya. 
 3. Bani Hasyim dan Bani Muthalib. 
 4. Orang kafir. 
 5. Orang yang nafkahnya menjadi tanggungan orang yang mengeluarkan zakat, tidak bisa menjadi alasan baginya meskipun dia fakir atau miskin. 
ZAKAT 4.5 5 marlin marlin ZAKAT Harta yang Wajib Dizakati  Macam-macam harta yang wajib dizakati ada 5: 1. Binatang ternak. 2. Barang berharga. 3. Hasil per...